بررسی و تحلیل تاثیر موقعیت جغرافیایی بر ارتکاب جرم قاچاق سوخت (مطالعه موردی استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست دانشگاه آزاد بوشهر

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه ناجا

چکیده

زمینه و هدف: قاچاق سوخت علاوه بر اینکه تلفات و خسارات اصلی را مردم و جامعه می پردازند، پدیده جرم قاچاق سوخت از این هسته فراتر رفته و از زیر مجموعه‌های کوچک فزونی یافته و با گذشت زمان موجبات به وجود آمدن مافیای قاچاق و نابودی هرچه بیشتر اقتصاد مملکت و فنا شدن سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...را به همراه خواهد داشت، این تحقیق با هدف شناسایی راهکارهای قانونی همچون جریمه‌‌های سنگین و صدور حکم قضایی برای افراد مجرم جهت کاهش ارتکاب به جرم قاچاق سوخت تدوین شده است.
روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی و اطلاعات به صورت کتابخانه ای جمع آوری می شود. شیوه نمونه گیری نیز تصادفی است. حجم نمونه برای این مطالعه 270 نفر در استان بوشهر می باشد. و در نهایت داده ها با استفاده از روش های آماری و ضرایب همبستگی در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها و نتایج نتایج تحقیق: پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها با توجه به نظر کارشناسان امر، نتایج رتبه بندی مشخص شد که از بین راهکارهای پیش‌گیری ، راهکارهای اقتصادی-سیاسی در رتبه اول و راهکارهای قضایی در رتبه دوم و راهکارهای اجتماعی در رتبه سوم قرار دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین دو متغیر موقعیت جغرافیایی و ارتکاب جرم قاچاق سوخت همبستگی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها