بررسی رابطه میان وابستگی به فضای مجازی، هوش هیجانی و اعتیاد ذهنی دانش آموزان در مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر(نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه ناجا

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان وابستگی به فضای مجازی، هوش هیجانی و اعتیاد ذهنی دانش آموزان در مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر بود.
روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 1099 نفر از دانش آموزان مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه این پژوهش 258 نفر از دانش آموزان مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر می باشد که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران و از طریق نمونه گیی خوشه ای چند مرحله ای بدست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های وابستگی به فضای مجازی یانگ (2015)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (2016) و پرسشنامه محقق ساخته اعتیاد ذهنی بود.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که وابستگی به فضای مجازی و هوش هیجانی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های متغیر وابسته یعنی اعتیاد ذهنی دانش آموزان مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر محسوب می شوند. بین وابستگی به فضای مجازی و هوش هیجانی دانش آموزان مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. بین وابستگی به فضای مجازی و اعتیاد ذهنی دانش آموزان مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد. بین هوش هیجانی و اعتیاد ذهنی دانش آموزان در مدارس نمونه متوسطه شهر بوشهر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از نظر وابستگی به فضای مجازی، هوش هیجانی و اعتیاد ذهنی بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها