تاثیر عوامل محیط اقتصادی بر پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوشهر - گروه حقوق

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف: اقتصاد به عنوان قلب تپنده جوامع نقش مهمی در توسعه کشورها دارد. حال بنا بر شواهد و واقعیات موجود و همچنین آمار های رسمی و غیر رسمی همین اقتصاد پویا می تواند رابطه ای مستقیم با افزایش نرخ جرم و آسیب های اجتماعی داشته باشد. به این معنی که هرچه بحران های اقتصادی در جامعه ایی افزایش پیدا کند به نسبت نرخ جرم و آسیب های اجتماعی و ... نیز در آن جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
روش: روش در تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی می باشد. برای آزمون فرضیات، یک نمونه 250 نفری از عموم مردم، اساتید دانشگاه و برخی از دانشجویان شهرستان بوشهر با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان انتخاب گردیده شد.
یافته ها : نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد کـه عوامل محیط اقتصادی (برابری درآمدی، اشتغال پایدار، کاهش تورم و صنعتی شدن) بر پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم در شهرستان بوشهر تاثیر مثبت دارند. همچنین با توجه بررسی آماری متغییرها، می توان بیان داشت که میزان پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بر مبنای عوامل اقتصادی مانند برابری درآمدی، اشتغال پایدار، کاهش تورم و صنعتی شدن در طی سال های اخیر در شهرستان بوشهر دارای روند نزولی می باشد که لازم است سیاستگذاران جنایی کشور، در این زمینه سازوکارهای پیشگیرانه در را تدوین یا جامع تر از نظر کاربردی نمایند.

کلیدواژه‌ها