بررسی عوامل موثر بر توسعه جلب مشارکت عمومی مردم در راستای ظرفیت های خیرین امنیت ساز برای تحول در کوپ استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با اهداف بررسی عوامل موثر بر توسعه جلب مشارکت عمومی مردم در راستای ظرفیت های خیرین امنیت ساز برای تحول در کوپ استان بوشهر در سال 1397 انجام گرفته است.
روش تحقیق: در بخش بررسی عوامل، تحقیق حاضر به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ روش، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است که جامعه آماری آن شامل کلیه ساکنان بالای 15 سال استان بوشهر بوده که از بین آنها تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.
نتایج و یافته ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین گرایش شهروندان به عنوان خیرین امنیت ساز به مشارکت با محل سکونت، سابقه همکاری، میزان اعتماد آنان به پلیس، میزان آگاهی و میزان رضایت آنان از عملکرد پلیس، میزان علاقمندی آنان به مقوله امنیت و میزان باورهای دینی آنان رابطه مثبت و معنادار و با سطح تحصیلات آنها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه، بین گرایش شهروندان به مشارکت با سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی و میزان درآمد آنها رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها