بررسی و مقایسه نیمرخ های شخصیتی نوجوانان و جوانان بزهکار و عادی بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که افکار عمومی را شدیداً به خود مشغول داشته است. از ابتدای قرن بیستم مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان بخصوص در کشورهای صنعتی توجه روان شناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده، تا با اتخاذ تدابیری از ازدیاد و افزایش، آن جلوگیری بعمل آید. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نیمرخ­های شخصیتی نوجوانان و جوانان بزهکار و عادی در زندان بوشهر می باشد.
روش : روش پژوهش از نوع توصیفی است. حجم نمونه در این تحقیق 40 نفر بزهکار و40 نفر عادی می­باشد که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد­آوری اطلاعات از آزمونMMPI استفاده شده است. داده­ها و اطلاعات بدست آمده از طریق آزمونt استودنت دو گروهی مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها و نتیجه گیری : نتایج بدست آمده نشانگر این است که بینD، Hy، Pd، Pa و Pt و Sc نوجوانان و جوانان بزهکار و عادی تفاوت وجود دارد. هم­چنین نتایج تحقیق نشان داد بین Ma و Hs در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها