تهدید تبلیغ وهابیت در استان بوشهر و راهکارهای مقابله با آن

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تفکر وهابیت ریشه در اندیشه احمد بن تیمیه و شاگردانش در قرن هفتم و هشتم دارد اما وهابیگری به طور رسمی در قرن دوازدهم هجری به کمک استعمارگران و به دست محمدبن عبدالوهاب به عنوان مذهب وهابیت ظهور و منتشر شد و به عنوان یک فرقه بدعت گذار در دین اسلام نه تنها توانسته بر سرزمین وحی یعنی عربستان سعودی استیلا پیدا نماید بلکه در برخی از کشورهای اسلامی و فراتر از آن نفوذ داشته باشد. در این نوشتار ضمن بررسی علل گرایش برخی از جوانان و افراد در استان بوشهر به وهابیت که بخشی از جمعیت آن را اهل سنت تشکیل می دهند، راهکارهایی نیز برای مقابله با آن ارائه شده است.
روش تحقیق: روش انجام این تحقیق توصیفی است. در جمع‌آوری مطالب تحقیق، از کتاب‌ها ، از مقاله‌های مربوطه بهره گرفته شد.
یافته ها ونتایج تحقیق: نتایج این تحقیق با استفاده از ضریب رگرسیون نشان داد که افزایش سطح مطالعه مطبوعات و افزایش آزادی رسانه‌های چاپی و دیجیتال وهمچنین آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی انتشار اطلاعات بر پیشگیری از بزهکاری موثر می باشد و رابطه معنی داری با پیشگیری از بزهکاری دارد. اما سطح کنونی استفاده از مطبوعات توسط مردم بوشهررابطه معنی داری در پیشگیری از بزهکاری ندارد.

کلیدواژه‌ها