ادراک مدیران در بداهه سازی تصمیمات برای خروج از بحران

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: وقوع بحران در هر سازمانی اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط بحرانی از الگوهای عقلایی تصمیم‌گیری نمی‌توان بهره برد. استفاده از بداهه‌سازی تصمیمات می‌تواند راه‌حلی برای خروج از بحران و مکملی برای نظام‌های از‌پیش‌تعریف‌شده باشد. این پژوهش به بررسی ادراک مدیران از شرایط می‌پردازد و اینکه تصمیمات سازمانی متأثر از ادراک و تفسیر مدیر از شرایط محیطی و دورنی سازمان است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت‌های سرویس‌دهنده خدمات اینترنتی است که به دلیل قطعی شبکه و به‌تبع آن نارضایتی گسترده مشتریان با بحران مواجه می شوند.
روش: مورد استفاده در این تحقیق توصیفی - پیمایشی می‌باشد بدین قرار که محقق با استفاده از پرسشنامه که دارای مجموعه‌ای از سؤالات استاندارد شده (بسته) و باز است پاسخگویان را مورد آزمون قرار داده و اطلاعات را گردآوری گردید.
یافته ها و نتایج تحقیق نشان داد: پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی اشراف کامل به انواع جرائم داشته باشد لذا بزه‌کاری اطفال و نوجوانان یکی از انواع جرائم ویژگی هایی دارد که آن را از بزه‌کاری بزرگسالان متمایز می‌سازد، از جمله متحول بودن شخصیت، ابعاد روان شناسی، اشکال جرائم ارتکابی و نحوة شرکت در ارتکاب جرم. برای پیشگیری از بزه‌کاری ابتدا باید مسائل و مشکلات اجتماعی را که زمینه‌ساز ارتکاب جرائم هستند، از میان برد و از همان ابتدا از سیاست های مناسب استفاده کرد و با نهادهای درگیر نیز همکاری نمود. اصلاح ساختار پلیس، تخصصی شدن، آموزش، مشاوره و حمایت از کودکان، اقدامی مناسب و مفید به نظر می‌رسد. برنامه‌های اساسی جهت پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان شامل مسئولیت های مشخص مؤسسات، نهادها، هماهنگی بین آن‌ها، دخیل بودن جامعه، روش‌های کاهش مؤثر فرصت‌های ارتکاب اعمال مجرمانه، نقش خانواده‌ها، آموزش و پرورش، رسانه‌های جمعی و قانون‌گذاری در جهت دادرسی ویژه نوجوانان است. توجه به محیط و تلاش در راه اصلاح آن که در امر پیشگیری مؤثر است

کلیدواژه‌ها