بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی با ایجاد امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بی‌شک پیامدهایی از قبیل احساس ترس، ناامنی به آینده، اختلالات انطباقی، رفتاری و اخلاقی در پی خواهد داشت. از آنجا که نماز، دعا، نیایش در فرهنگ اسلام ذکر محسوب می‌شوند و برابر آیات و روایات اذکار به عنوان یک سپر حمایتی انسان را در برابر مسایل و بلایا حفظ می‌نماید، پژوهش حاضر با هدف بررسى رابطه بین عمل به باورهای دینی با امنیت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال تحصیلی 95-1394 می‌باشد.
روش: این پژوهش توصیفی همبستگی بوده است. در این تحقیق عمل به باورهای دینی به عنوان متغیر مستقل (متغیر پیش‌بینی) و امنیت اجتماعی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه سلامت عمومی، و پرسشنامه معبد و برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده شده است.
یافته ها : نتایج مولفه نشان داد مقدار همبستگی 5/0 و ارزش P برابر 000/0 می‌باشد. از این رو، فرضیه صفر رد می‌شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد و بنا بر این بین متغیر عمل به باورهای دینی با امنیت اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همین‌طور T مربوط به محل باورهای دینی و امنیت اجتماعی با توجه به درجه آزادی 98 و کوچک‌تر از تعداد T در سطح 05/0 می‌باشد. بنا بر این میان دو گروه از دانشجویان دختر و پسر از نظر عمل به باورهای دینی و امنیت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها