نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی(مطالعه جامعه‌شناختی )

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با گسترش اینترنت، هنجارها، الگوها و ارزش‌های سنتی حاکم بر آشنایی و یافتن فرد مناسب برای ازدواج تغییر و تحول اساسی یافته است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نگرش جوانان شهرستان بوشهر به ازدواج در فضای مجازی و عوامل اجتماعی مرتبط انجام یافته است.
روش: پژوهش به‌صورت پیمایشی است و داده‌های آن با پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نمونۀ پژوهش را 400 نفر از جوانان سن 18 تا 29 سال شهر بوشهر تشکیل می‌دهد.
یافته ها و نتایج: یافته‏ها نشان دادند 5/54 درصد از پاسخگویان، نگرشی منفی، 15 درصد، نگرش مثبت و 5/30 درصد نیز نگرشی بیطرفانه به ازدواج در فضای مجازی داشتند. یافته‌ها نشان دادند متغیرهای دینداری (43/0-= β)، وابستگی به خانواده (20/0-= β) و پایگاه اجتماعی و اقتصادی (16/0-= β) به‌ترتیب مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده در نگرش منفی به ازدواج در فضای مجازی بوده‌اند. همچنین متغیرهای ارتباط با دوستان و همسالان (26/0= β)، میزان استفاده از اینترنت (23/0= β) و سن (08/0= β) مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در نگرش مثبت به ازدواج در فضای مجازی بوده‌اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تغییرات و دگرگونی‏های نگرشی و ارزشی در ارتباط با ازدواج در فضای مجازی یکی از مؤلفه‏های تغییرات وسیع اجتماعی است که در جامعۀ در حال گذار ما در حال شکل‏گیری و بازتولید است.

کلیدواژه‌ها