بررسی علل و ریشه های قاچاق کالا در کشور (علل ، پیامد ها و راهکارها با تاکید بر استان بوشهر)

نویسندگان

چکیده

جرائم اقتصادی از مهمترین و پیچیده ترین جرایم به شمار می روند. در این میان قاچاق کالا به عنوان هسته اصلی جرایم اقتصادی نقش اساسی در گسترش ناامنی اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ... در کشور ایفا می کند. ریشه های اصلی پدیده قاچاق را می توان در بعد داخلی و خارجی جستجو نمود. مهمترین عوامل داخلی این پدیده عبارتند از: اقتصاد بیمار کشور، عدم وجود قوانین جامع و کلان در امر مبارزه با قاچاق، وجود قوانین سخت گمرکی و وجود فرهنگ مصرفی و وابسته دانست.
مهمترین عوامل خارجی این پدیده نیز جهانی شدن اقتصاد، افزایش تولیدات جهانی و تلاش کشورهای توسعه یافته درکنترل و استمرار وابستگی سایر کشورها می باشد. در این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی با تکیه بر مطالعات کتابخانه ی تهیه شده است سعی بر آن بوده تا ضمن جهت گیری در رفع این نقیصه، برخی از آثار و عوارض منفی آن بر امنیت اقتصادی اجتماعی کشور و یا به عبارت دیگر تاثیرات اقتصادی آن با هدف کمک به سیاست گذاری های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها