بررسی ارتباط بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده و سبک زندگی بر جوانان (مطالعه موردی جوانان15 تا 29 ساله شهرستان بوشهر)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سبک زندگی مجموعه تقریبا هماهنگی است از تمامی رفتارها و کنش هائی که یک فرد در طول زندگی روزمره از خود نشان می دهد، در واقع سبک زندگی نمودی از جهت گیریها وعادات روزانه است، سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ مردم رابطه نزدیکی دارد، بنابراین می توان شناخت لازم در مورد فرهنگ یک جامعه را از طریق شناخت سبک زندگی آن جامعه به دست آورد. با توجه به روند جهانی شدن و سایبری شدن ارتباطات که افراد را به سوی فرهنگ مصرفی هدایت می کنند، در این مطالعه بدنبال بررسی سبک زندگی و فرهنگ مصرفی در بین جوانان شهرستان بوشهرو چگونگی تاثیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده آنان بر این فرایند می باشیم.
روش: پژوهش فوق تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده بر سبک زندگی جوانان را با استفاده از روش پیمایش مورد مطالعه قرار داده، جامعه آماری آن شامل 48912 نفر از جوانان15 تا 29 ساله شهرستان بوشهر می باشند که حجم نمونه 380 نفری و با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است.
یافته ها و نتایج : جهت سنجش پایایی گویه ها از روش کرونباخ و جهت سنجش اعتبار گویه ها از روش سنجش اعتبار محتوای لاوشه استفاده شده و داده های بدست آمده توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به دو صورت آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت چندانی بین سبک زندگی جوانان دختر و پسر وجود ندارد و فرضیه پنجم؛ به نظر می رسد بین سبک زندگی جوانان دختر و پسر تفاوت وجود دارد، اثبات نمی شود. تنها در برخی از سوالات میانگین رتبه های جوانان دختر و پسر متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها