بررسی امنیت روانی کابران فضای سایبری (اینترنت) مطالعه موردی دانشجویان استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فضای سایبری به ویژه اینترنت اگرچه در دهه‌های اخیر وارد زندگی بشر شده است ولی به سرعت رشد نموده و تأثیر زیادی بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشته است. این توسعه رو به رشد فناوری اطلاعات و اینترنت تحولات گسترده در تمام ابعاد بشری از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی به وجود آورده است. در حال حاضر، اینترنت می‌تواند نقشی بسیار مهم در مسائل امنیت روانی ایفا کند. از نظر آزادی بیان بدون هیچ حد و حصر، انتشار اخبار، شایعات، مسائل غیر اخلاقی، تنش‌های سیاسی، مسائل اقتصادی و موضوعات فرهنگی اجتماعی مطرح در فضای سایبر همه بیان‌گر اهمیت و نقش فضای سایبری بر امنیت روان و سلامت روانی جامعه هستند.
روش: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر فضای سایبری بر امنیت روانی دانشجویان دانشگاه‌های استان بوشهر انجام گرفت. نمونه آماری این پژوهش که به روش پیمایشی و با بهره‌گیری از پرسشنامه امنیت روانی مازلو- مهاباد و پرسشنامه‌ای محقق ساخته انجام گرفت 383 نفر از دانشجویان استان بوشهر را تشکیل می‌داد. به منظور پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش داده‌های به دست آمده از تحقیق بر اساس روش تحلیل محتوایی و به کمک نرم‌افزار SPSS و با بهره‌گیری از آزمون آنالیز واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها و نتایج از این‌رو، بر اساس نتیجه تجزیه و تحلیل یافته‌ها میزان ساعت‌های بهره‌گیری از اینترنت و موضوعات مورد علاقه در اینترنت و عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز بر امنیت روانی دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها