برسی تاثیر مطبوعات بر میزان بزهکاری در شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین عواملی که در اتلاف نیروی انسانی، به خصوص جمعیت جوان و فعال ، سهم بسزایی دارد، پدیده مهم بزهکاری می باشد که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورها، از جمله ایران شده است. از طرفی نقش مطبوعات و به طور کلی جایگاه شایسته رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازنده نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گمان یکی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است.
روش تحقیق: روش انجام این تحقیق توصیفی-پیمایشی است است. در جمع‌آوری مطالب تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب‌ها ، از مقاله‌های مربوطه بهره گرفته شد. همچنین از تکنیک پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (384) نفراز شهروندان شهر بوشهر استخراج و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
یافته ها ونتایج تحقیق: نتایج این تحقیق با استفاده از ضریب رگرسیون نشان داد که افزایش سطح مطالعه مطبوعات و افزایش آزادی رسانه‌های چاپی و دیجیتال وهمچنین آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی انتشار اطلاعات بر پیشگیری از بزهکاری موثر می باشد و رابطه معنی داری با پیشگیری از بزهکاری دارد. اما سطح کنونی استفاده از مطبوعات توسط مردم بوشهررابطه معنی داری در پیشگیری از بزهکاری ندارد.

کلیدواژه‌ها