بررسی میزان رضایتمندی ارباب رجوع نسبت به خدمات ارائه شده در کلانتری‌های استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش، بررسی میزان رضایتمندی ارباب رجوع نسبت به خدمات ارائه شده در کلانتری‌های استان بوشهر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس، تعداد 256 نفر از مراجعین کلانتری‌های استان بوشهر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند.
روش: ابزار پژوهش شامل مقیاس محقق‌ساخته نظرخواهی مبتنی بر سه زیر مقیاس پاسخگویی، مشاوره و آموزش همگانی و خدمات پلیس قضایی براساس دستورالعمل معاونت طرح و برنامه ناجا (1391) بود. پس از محاسبه روایی و پایایی ابزار و توزیع بین نمونه، داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها و نتایج نتایج نشان داد که: پاسخگویی و خدمات پلیس قضایی در کلانتری‌های استان بوشهر از سطح کفایت قابل قبول بالاتر بوده و در حد مطلوب می‌باشد. مشاوره و آموزش همگانی از سطح کفایت قابل قبول بالاتر بوده و از سطح مطلوب پایین‌تر می‌باشد. میزان رضایت ارباب رجوع‌ها از انواع خدمات ارائه شده به ترتیب اولویت عبارتند از: پاسخگویی، خدمات قضایی و مشاوره و آموزش همگانی. تفاوت معناداری بین میزان رضایت ارباب رجوع‌های زن و مرد و ارباب رجوع با سنین مختلف از خدمات پلیس قضایی وجود ندارد. بین میزان رضایت ارباب رجوع‌های شاکی و متشاکی از خدمات پلیس قضایی تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان رضایت ارباب رجوع‌های زن و مرد و ارباب رجوع با سنین مختلف از مشاوره و آموزش‌های همگانی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان رضایت ارباب رجوع های شاکی و متشاکی از مشاوره و آموزش‌های همگانی تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان رضایت ارباب رجوع‌های زن و مرد، ارباب رجوع با سنین مختلف و شاکی و متشاکی از نحوه‌ی پاسخگویی کارکنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها