بررسی منزلت اجتماعی و فرهنگی پلیس در تبیین رفتارپلیس با شهروندان (با رویکرد پلیس جامعه محور)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: چهره پلیس و عملکرد و رابطه آن با مردم می تواند در حفظ امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایفای نقش کند. رفتار سازمانی پلیس در بین همه سازمان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.زیرا اختیار قانونی برای اعمال قدرت، زور و کنترل بر شهروندان را دارد. به همین دلیل ماموران پلیس در مقایسه با دیگران باید از استانداردهای رفتاری بالاتری برخوردار باشند تا بتوانند برای اجام وظایف و مسئولیت هایشان اعتماد و احترام جامعه را جلب کنند.
روش : این پژوهش بر اساس روش توصیفی وتحلیلی نوشته شده است. درمقاله حاضرسعی شده است تا به بررسی منزلت فرهنگی و اجتماعی پلیس شایسته در رفتار با شهروندان و نتایج ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت روانی پیرامون موضوع پرداخته شود.
یافته ها و نتیجه گیری : پلیس با انجام فعالیتهای خود سعی دارد تا امنیت فردی اجتماعی و ملی را در جامعه ایجاد و به تقویت احساس امنیت در میان اقشار مختلف بپردازد به همین دلیل این مهم زمانی به نحو شایسته و جامع تحقق خواهد یافت که با همکاری و ارتباط آحاد مردم همراه باشد بنابراین با توجه به گستردگی موفقیت ها تنها زمانی حاصل خواهد شد که پلیس و مردم در کنار هم برای یافتن راه حل تلاش کنند در این همکاری نحوه برقراری ارتباط و برخورد مناسب پلیس با مردم نقش اساسی را ایفا می کند ارتباط مناسب پلیس با مردم نقش حیاتی را در بهبود روابط و برقراری و حفظ امنیت و در آخر کاهش جرایم خواهد داشت .نتایج مطالعه حاکی از آن است که رمز موفقیت پلیس درکاهش جرائم وارتقاء سطح مشارکت مردم در برخورد مناسب باشهروندان می باشد . پلیس میتواند با نظم صحیح و بانزاکت و بارفتار خردمندانه اش درتقویت فرهنگ خودکنترلی مردم نقش داشته باشد بگونه ای که شهروندان در نبود پلیس طبق ارزش ها ،هنجارها وقوانین عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها