تحلیل ترس از جرم بر اساس نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحقیق حاضر درصدد تبیین ترس از جرم در مناطق حاشیه‌نشین با تکیه ‌بر نظریه‌های پنجره‌های شکسته و اثربخشی جمعی است. فرضیات پژوهش با روش پیمایش آزمون شده‌اند.
روش: فرضیات پژوهش با روش پیمایش آزمون شده‌اند. جامعه آماری را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرک محله منطقه تنگک شهر بوشهر تشکیل می‌دهند که از بین آنان 394 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌ عنوان نمونه انتخاب ‌شده‌اند. اطلاعات با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده است و میزان آلفای متغیر وابسته 84/0 بوده است.
یافته ها و نتایج: یافته‏ها نشان‌ می‌دهد بین متغیرهای بی‌نظمی اجتماعی تصوری، بی‌نظمی فیزیکی تصوری با متغیر وابسته (ترس از جرم) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق محله‌ای و کنترل اجتماعی غیر رسمی با متغیر وابسته، رابطه معکوس و معناداری برقرار است. همچنین نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که متغیر اعتماد اجتماعی، قوی‌ترین تبیین‌کننده ترس از جرم است و متغیرهای مستقل این پژوهش توانسته‏اند 40/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها