بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی و سلامت اجتماعی )مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه آزاد بوشهر 95-1394)

نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر سلامت اجتماعی به‌عنوان یک ضرورت برای داشتن زندگی سالم افراد جامعه خصوصاً نسل جوان در نظر گرفته شده است که میزان آن تحت تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند دستخوش تغییرات قرار بگیرد و این تغییرات در پژوهش فعلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این متغیر در قالب عواملی چون پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی دسته‌بندی شده است که میزان و تأثیر‌پذیری این عوامل را می‌توان با توجه به گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی مورد بررسی قرار داد.
روش: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد بوشهر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 است که از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته که دارای سؤال‌هایی مربوط به متغیرهای پژوهش است و روایی و پایایی آن تأیید شد.
یافته ها و نتایج: نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی و سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه معنادار معکوس وجود دارد. همچنین از بین زیر مقیاس‌های سلامت اجتماعی، زیر مقیاس‌های انسجام اجتماعی – پذیرش اجتماعی- انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی رابطه منفی معناداری با استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی داشتند و تنها زیر مقیاس مشارکت اجتماعی رابطه مثبت معناداری با استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی داشته است.

کلیدواژه‌ها