بررسی نقش دین‌داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه‌ موردی : شهرستان دشتی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: از جمله مواردی که می توان دلیل انجام این پژوهش دانست فراگیر شدن آسیب اجتماعی و اپیدومی شدن مواد مخدر خصوصاً در جامعه نوجوانان می باشد آسیب ها و انحرافات روز به روز افزایش یافته و نوجوانان نیز تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار نمی گیرند. لذا ممکن است در آینده این معضل در جامعه نوجوانان افزایش بیشتر یابد. پژوهش حاضر که به منظور بررسی نقش ارتقاء اعتماد به نفس بر کاهش آسیب های اجتماعی مواد مخدر نوجوانان شهرستان دشتی انجام شده است
روش: پس از طی مراحل مقدماتی و مرور مبانی نظری تحقیق سپس فرضیات آن تدوین گردید و سپس اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت جهت سنجش متغیر اعتماد به نفس و ابعاد آن و پرسشنامه محقق ساخته در زمینه آسیب های اجتمای مواد مخدر و در مقیاس فاصله ای از یک نمونه 322 نفری از نوجوانان شهرستان دشتی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، جمع‌آوری گردید و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی مانند جداول یک بعدی توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار و هم چنین روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون کای دو و آزمون t تحلیل شد ند.
یافته ها و نتایج بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیات پژوهش بین اعتماد به نفس و ابعاد آن (اعتماد به نفس اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی) و کاهش آسیب های اجتماعی مواد مخدر در نوجوانان شهرستان دشتی رابطه معنی داری مشاهده نشد و فرضیه تحقیق رد شد. یافته های جانبی پژوهش نشان داد که نوجوانان دختر در مقایسه با نوجوانان پسر دارای اعتماد به نفس بیشتری بودند ولی ارتقاء اعتماد به نفس و کاهش آسیب های اجتماعی مواد مخدر در بین نوجوانان پسر در سطح (002/

کلیدواژه‌ها