بررسی تاثیرآموزش مهارت های زندگی(ابراز وجود، توانایی نه گفتن و کنترل هیجان) بر اعتیاد پذیری سربازان یگان های انتظامی شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد پدیده ای است که از شش هزار سال پیش به تدریج در تار و پود جوامع بشری رسوخ کرده است. خدمت سربازی ورود به محیطی که به دلیل نا آشنایی با آن همواره با ترس و دلهره سربازان و خانواده هایشان همراه است. زندگی نظامی دارای شرایط خاصی است. محیط های نظامی به علل مختلفی می توانند زمینه ساز ایجاد مصرف مواد باشند.
روش : مطالعه حاضر به منظور تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتیاد پذیری سربازان است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل سربازان یگان های انتظامی شهر بوشهر بود. پس از طی مراحل مقدماتی و مرور ادبیات پژوهشی فرضیات آن تدوین گردیده و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های استاندارد و جهت آزمون فرضیات پژوهش از یک نمونه 100نفری (50 نفرگروه آزمایش و50 نفر گروه کنترل ) که از سربازان یگان های انتظامی به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند ، جمع آوری و ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه آمادگی اعتیاد زرگر (1385) بود.
یافته ها : نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که دوره آموزش مهارت های زندگی بر اعتیاد پذیری سربازان تاثیر گذار بوده و این گونه برنامه های پیشگیرانه از بروز رفتارهای پر خطر نظیر اعتیاد را کاهش می دهد.
نتیجه گیری : با توجه به یا فته های تحقیق می توان گفت که آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش اعتیادپذیری سربازان نسبت به اعتیاد و مصرف مواد مخدر مؤثر بوده است. این یافته‌ نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند به عنوان یک رویکرد اثرگذار در کاهش احتمال ابتلا به مصرف موادمخدر توسط سربازان نسبت به پدیده‌ی اعتیاد،توسط مراکز مشاوره یگان‌های نظامی، روان‌شناسان و روان‌پزشکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها