بررسی نقش رسانه در بهبود امنیت اجتماعی استان بوشهر

نویسنده

چکیده

مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران‌های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه در بهبود امنیت اجتماعی استان بوشهر استان بوشهر می-باشد. روش تحقیق حاضر به ‌صورت میدانی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد ساکن در استان بوشهر می‌باشد. تعداد 1000 نفر از افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند و تصادفی ساده به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه عمیق برای جمع‌آوری اطلاعات و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین نقش رسانه و بهبود امنیت اجتماعی رابطه معنی‌دار، و همچنین بین نقش رسانه و بهبود امنیت اجتماعی در افراد مورد مطالعه با توجه به جنسیت، سن، تحصیلات آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها