نقش امنیتی شبکه‌های فیلم و سریال ماهواره‌ای فارسی زبان بر اعتقادات دینی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بر اثر تغییر و تحولات و انقلاب‌های رخ داده در تکنولوژی و روند استفاده از آن در دنیا و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، روند گذران وقت اقشار سنی مختلف نیز تغییر پذیرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش امنیتی شبکه‌های فیلم و سریال ماهواره‌ای فارسی زبان بر اعتقادات دینی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر است.
روش: جامعه آماری این پژوهش، 9236 نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر می‌باشد که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 369 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها، همبستگی بوده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته شبکه‌های ماهواره‌ای با پایایی 86/0 و سبک زندگی با پایایی 84/0 استفاده گردید.
یافته‌ها و نتایج: از تحقیق نشان داد براساس نقش امنیتی شبکه‌های فیلم و سریال ماهواره‌ای فارسی زبان بر سبک زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تاثیر معناداری دارد همچنین استفاده از شبکه‌های فیلم و سریال ماهواره-ای فارسی زبان بر اعتقادات دینی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تاثیر معناداری دارد. بین دانشجویان متأهل زن و مرد از نظر متغیرهای استفاده از شبکه‌های فیلم و سریال ماهواره‌ای فارسی زبان و سبک زندگی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها