بررسی وتحلیل عوامل و آثار پدیده طلاق (مورد مطالعه: شهرستان دشتستان)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: طلاق یکی از پدیده‌های روانی- اجتماعی جوامع بشری به شمار می‌رود. از میان عوامل محیط، شرایط آب و هوایی مرتبط با تغییر فصول و ... می‌تواند بر روی این پدیده مؤثر واقع شود. هدف مطالعه حاضر به منظور ریشه‌یابی و شناسایی عوامل موثر بر طلاق در شهرستان دشتستان و ارائه راهکارهای علمی برای دست‌اندرکاران جهت تعدیل و کاهش نرخ طلاق و پیشگیری از آن شده است.
روش: در این تحقیق 360 موردی که از سال 1388 تا 1392 طلاق گرفته‌اند به صورت پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید و سرانجام توسط نرم افزار SPSS و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.
یافته‌ها: از 296 طلاق، 103 مورد مذکر و 193 مورد مؤنث بودند. شایع‌ترین سن اقدام به طلاق بین 25 تا 34 سال بود، و شایع‌ترین علت طلاق اعتیاد، عدم تفاهم طرفین، ازدواج مجدد، بدبینی زوجین و در مراتب بعدی مشکلات اقتصادی و اختلافات خانوادگی قرار داشتند. و شایع‌ترین روش طلاق رجعی بوده است.
نتیجه‌گیری: پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها ملاحظه شد که مهمترین عوامل مؤثر بر طلاق در شهرستان دشتستان مسائل اعتیاد، عدم تفاهم، ازدواج مجدد، مسایل عاطفی، مشکلات اقتصادی و فقر، اختلافات خانوادگی، خشونت و آزار جنسی، شرایط آب و هوایی و ضعف نهادهای درگیر می‌باشد

کلیدواژه‌ها