بررسی تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی درکارکنان مراکز بهداشتی و درمانی نیروی انتظامی شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یـکی از عـارضه‌هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار می‌باشد. استرس ناشی از فعالیت‌های شغلی همواره به عنوان تهدیدی برای سلامت جسمانی به شمار می‌رود. امروزه نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای رو به روست. کارشناسان مدیریت و روانشناسان سازمانی توجه خود را به عواملی که در افزایش یا کاهش کارائی انسان تأثیر می‌گذارد، معطوف داشته و تلاش می‌کنند با شناسائی این عوامل و به کارگیری تمهیدات لازم بر تأثیر عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل منفی بکاهند.
روش تحقیق: مطالعه حاضر به منظور تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی نیروی انتظامی شهر بوشهر می-باشد.
یافته‌های تحقیق نشان داد: دوره آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش میزان استرس شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی نیروی انتظامی تاثیرگذار بوده ولی جنسیت و تجرد و تاهل بر کاهش میزان استرس شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی تاثیر گذار نبوده است.
نتیجه‌گیری : با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان گفت که آموزش مهارت‌های ارتباطی باعث کاهش استرس شغلی در کارکنان می‌گردد ولی این کاهش استرس در بین افراد مجرد و متاهل تفاوت چندانی ندارد و تقریباٌ در بین کارکنان مجرد و متاهل به یک میزان کاهش استرس شغلی وجود دارد. و با اینکه میزان درآمد، ساعت کاری بالا، سختی کار، کار به صورت شیفت شب‌کاری، فعالیت در فضای نامناسب در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی مذکور برای کارکنان مجرد و متاهل یکسان می‌باشد، بنابراین بین زنان و مردان در این زمینه تفاوتی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها