بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و دانش زبان انگلیسی کارکنان اداره گذرنامه، پلیس فتا و افسران وظیفه نیروی انتظامی شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: عملکرد سازمانی، مفهومی چند بعدی است که دارای شاخص‌های اداری می‌باشد؛ از قبیل: شاخص مالی، بازاریابی، مناسب بودن محصول؛ همچنین، رشد و سود مناسبی داشته باشد و به وسیله شاخص‌های عینی یا ذهنی، قابل اندازه‌گیری باشد لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بوشهر و سطح دانش زبان انگلیسی آنها پرداخته است.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع کاربردی، و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری که در بین کارکنان اداره گذرنامه، پلیس فتا و افسران وظیفه به تعداد 93 نفر بصورت تمام شمار نمونه‌گیری به عمل آمده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی کارکنان و آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آکسفورد استفاده شد. سپس، با تحلیل آمار استنباطی و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به ارزیابی رابطه موجود بین متغیرها در هر یک از فرضیه‌ها پرداخته شد.
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داد: رابطه مثبت و معنادار نسبتأ قوی بین عملکرد کارکنان اداره گذرنامه و پلیس فتا نیروی انتظامی شهرستان بوشهر و میزان دانش زبان انگلیسی آنان به مقدار 75/0 وجود داشت و رابطه‌ موجود بین عملکرد سازمانی افسران وظیفه نیروی انتظامی شهرستان بوشهر و میزان دانش زبان انگلیسی آنان به مقدار 11/0 معنادار نبود. بنابراین، یک مدیر یا رئیس یک سازمان با دانستن اطلاعاتی از این قبیل می‌تواند آگاهی خویش را درباره‌ی کارکنانش افزایش دهد و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری را نسبت به جابجایی یا استخدام نیروهایش اتخاذ کند و در مواردی موجبات آموزش این دانش را در موقعیت‌هایی که به آن دانش نیاز است، فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها