علت‌شناسی جرایم والدین و تأثیر آن بر بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر در سال 1394

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کجروی و تخطی از هنجارها همواره در طول تاریخ بشر وجود داشـته اسـت و انسـان‌ها در فـراز و نشیب‌های تاریخ از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری رنج برده‌اند و همـواره در جسـتجوی یـافتن علل و انگیزه‌های آنها بوده‌اند تا راهها و شیوه‌هایی برای رهایی از آنها بیایند. لذا هدف از این تحقیق بررسی علت‌شناسی جرایم والدین بر بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر در سال 1394 می‌باشد.
روش تحقیق توصیفی و به شیوه همبستگی می‌باشد که با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های آماری و تجزیه و تحلیل آنها میزان تأثیر سوء سابقه والدین به بررسی و واکاوی آن پرداخته است. جامعه آماری شامل بزهکاران ساکن دارالتأدیب شهر بوشهر که بصورت در دسترس انتخاب گردیدند.
یافته‌ها و نتایج تحقیق: نشان داد بین ارتکاب جرم پدر و مادر و بزهکاری در سطح کمتر از 05/0 رابطه مستقیم معنادار وجود دارد بدین معنا که هر چه سوء سابقه پدر و مادر بیشتر باشد بزهکاری افزایش می‌یابد. از طرفی با توجه به مقدار بتا (β) و سطح معناداری مقدار تی (T) مشخص گردید سوء سابقه پدر پیش‌بینی کننده بزهکاری می‌باشد. بدین معنا که سوء سابقه پدر نسبت به سوء سابقه مادر تأثیر بیشتری بر بزهکاری دارد. همچنین شغل والدین نیز در ارتکاب جرم فرزندان تأثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها