نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش مصرف مواد مخدر در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌های مردم‌نهاد از نهادهای جامعه مدنی‌اند و به همین دلیل در غیاب یک ساختار دموکراتیک در فضای عمومی جامعه وجود دارند. در کشور ما این سازمان‌ها نیمه‌دولتی هستند که بدون تأیید سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند اساساً تشکیل شوند و به فعالیت خود ادامه دهند.در پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش مصرف مواد مخدر در استان بوشهر در قالب ارائه خدمات بهداشتی و درمانی،آموزشی و اشتغال و همچنین خدمات مادی پرداخته است.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری آن بر اساس پرسشنامه و جدول آماری ویژگی افراد موردمطالعه در دو گروه تجربی و گواه ، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش مصرف مواد مخدر، حجم نمونه برای گروه تجربی 200نفر، برای گروه گواه210 نفراست. برای آزمون روابط بین متغیرها از جداول ، ضرایب فی و کرامر، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیری استفاده‌شده است.
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داد: که بین، سن، جنس، وضعیت سکونت،وضعیت اقتصادی،وضعیت اشتغال، ،نابرابری اجتماعی،مشکلات فرهنگی، ناآگاهی از عواقب و پیامدهای اعتیاد و ضعف نهادهای درگیر و مرتبط با موضوع، با مصرف مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.همچنین نتایج کلی حاکی از آن است که انگیزه سازی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد ، اصلاح شخصیت توسط سازمان‌های مردم‌نهاد، تشویق معتادانی که همکاری خوبی با انجمن داشتند، ایجاد زمینه‌های کاریابی افراد در حال ترک و.... می‌تواند در کاهش مصرف مواد مخدر مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها