بررسی و تحلیل تأثیر گشت های پلیس امنیت اخلاقی در پیشگیری از مزاحمت های خیابانی(مورد مطالعه استان بوشهر)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گشت‌های امنیت اخلاقی از جمله عوامل مؤثر در جامعه برای کنترل جرایم علیه اخلاق، بر مبنای اصول پیشگیرانه است. هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل تاثیر گشت‌های پلیس امنیت اخلاقی در پیشگیری از مزاحمت‌های خیابانی. محقق با بررسی دقیق در سوابق مطالعات انجام شده با پیشینه قوی و ادبیات نظری غنی به طرح موضوعی می‌پردازد که علیرغم اثرات بسیار منفی، آن چنان که می‌بایست مورد توجه محققین در زمینه جرم‌شناسی و حتی آسیب‌شناسی واقع نگردیده است.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد200 نفر از بزه‌دیدگان و بزهکاران مزاحمت خیابانی در طول سه ماهه اول سال1395 تشکیل می‌دهند که در مجموع 50 نفر از گروه بزه‌دیدگان و 50 نفر از گروه بزهکاران به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه-گیری اتفاقی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه‌ای و میدانی است و ابزارهای گردآوری آن را مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته تشکیل می‌دهد.
نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد: با روش‌های مؤثری چون؛ رعایت حجاب کامل اسلامی؛ مراقبت‌های الکترونیکی؛ طراحی محیطی مناسب و حذف فضاهای بدون دفاع؛ بکارگیری ماموران پلیس در مناطق آلوده به جرم مزاحمت؛ کنترل رفتار زنان و بکارگیری روش‌های پیشگیری وضعی، سازمان‌دهی گشت‌های امنیت اخلاقی و افزایش اثربخشی آن از طریق تقویت نیروی انسانی، تجهیز واحدهای گشتی و آموزش‌های مستمر نیروهای فعال در گشت امنیت اخلاقی می‌توان از بروز مزاحمت‌های خیابانی پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها