بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و دانش زبان انگلیسی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مشکل عمده بیشتر سازمان‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه کمبود مواد اولیه، انرژی و یا حتی فناوری پنداشته می‌شود، اما در واقعیت اینگونه نیست و مواردی است که مستقیم یا غیرمستقیم به مدیریت منابع انسانی برمی‌گردد لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بوشهر و سطح دانش زبان انگلیسی آن‌ها است.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه همبستگی است، به منظور جمع‌آوری داده ها، از پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی کارکنان و آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آکسفورد استفاده شد. سپس، با تحلیل آمار استنباطی و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به ارزیابی رابطه موجود بین متغیرها در هر یک از فرضیه‌ها پرداخته شد.
یافته ها و نتایج تحقیق نشان داد: رابطه مثبت معنادار نسبتا قوی بین عملکرد سازمانی افسران ارشد نیروی انتظامی شهرستان بوشهر و میزان دانش زبان انگلیسی آنان به مقدار 82/0 وجود دارد و رابطه‌ معناداری بین عملکرد سازمانی افسران جزء و درجه داران نیروی انتظامی شهرستان بوشهر و میزان دانش زبان انگلیسی آنان وجود نداشت. بنابراین، با دانستن این نتایج، مدیر یا مسئول مربوطه می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌گیری هایش برای کارکنان سازمان تحت مدیریتش با آگاهی بیشتری عمل نماید و در مواردی موجبات آموزش این دانش را در موقعیت‌هایی که به آن دانش نیاز است، فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها