بررسی و تحلیل تأثیر نقش خانواده در بزهکاری و بهنجاری کودکان در شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل تاثیر خانواده در بزهکاری و بهنجاری کودکان در شهرستان بوشهر
است نقش و جایگاه خانواده در تربیت کودکان، بزهکاری و عدم بزهکاری آنان بر هیچ کس پوشیده نیست بر همین مبنا نگارنده سعی دارد تا با نگاهی تازه به واکاوی ابعاد موثر خانواده در بزهکاری و بهنجاری کودکان در شهرستان بوشهر بپردازد.
تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر جامعه آماری آن شامل تعداد 47 خانواده کودکانی که تحت عنوان بزهکار نام گرفته بودند (26 دختر و 21 پسر) و 46 خانواده کودکان بهنجار از همین مناطق به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه (23 نفر دانش‌آموز پسر و 23 نفر دانش‌آموز دختر) انتخاب شدند جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری استفاده روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه‌ای و میدانی است و ابزارهای گردآوری آن را مصاحبه و پرسش‌نامه محقق ساخته تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داد: بین ابعاد مختلف بیانگری، تضاد و تعارض، گرایش سرگرمی و تفریحی، تأکیدات مذهبی، سازماندهی، منبع کنترل بیرونی ، گسستگی، سبک خانواده بی قید و بند، سبک خانواده مستبد، در خانواده‌های کودکان بزهکار و خانواده‌های کودکان عادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و همچنین بین سن والدین، میزان تحصیلات، سطح اجتماعی خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده با بزهکاری و عدم بزهکاری ارتباط معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها