تحلیل رابطه بین انگیزه بیرونی و میزان خلاقیت فراگیران دوره آموزش مجتمع انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه نوع بررسی رابطه بین انگیزه شغلی و میزان خلاقیت در بین فراگیران دوره آموزشی مجتمع انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان بوشهر بوده است. جامعه آماری این پژوهش 480 نفر از فراگیران دوره آموزشی مجتمع انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان بوشهر بود که از میان آن‌ها بر اساس جدول مورگان و کرجسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 214 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده‌ها، همبستگی بوده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد پرسشنامه انگیزه شغلی هرزبرگ (1992) و خلاقیت سازمانی رندسیپ (1979) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین انگیزه شغلی و میزان خلاقیت فراگیران دوره آموزشی مجتمع انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان بوشهر وجود دارد به این معنا که هر چقدر انگیزه شغلی فراگیران قوی تر باشد، خلاقیت آنان نیز بیشتر می‌شود. بین انگیزه درونی و میزان خلاقیت فراگیران دوره آموزشی مجتمع انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان بوشهر رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد. بین انگیزه بیرونی و میزان خلاقیت فراگیران دوره آموزشی مجتمع انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان بوشهر رابطه‌ی مستقیم و معناداری می‌باشد. ابعاد انگیزه شغلی بر خلاقیت فراگیران دوره آموزشی مجتمع انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان بوشهر تاثیر معناداری دارند. بین متغیرهای انگیزه شغلی و میزان خلاقیت فراگیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد. بین فراگیران از نظر انگیزه شغلی و میزان خلاقیت بر حسب سطح تحصیلات آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها