تحلیل تأثیر عوامل شخصیتی بر مصرف مواد مخدر صنعتی در شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، مقوله اعتیاد به عنوان تهدیدی علیه امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و ... تلقی می‌شود و انسان معاصر با چنین پدیده هولناکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از این نوع اعتیادها، مصرف مواد مخدر صنعتی است که در بین جوانان فراگیر می باشد بدین لحاظ وجود اختلال شخصیتی یکی از نشانه‌های افراد معتاد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل شخصیتی بر مصرف مواد مخدر صنعتی در بین مردان 18- 50 ساله شهر بوشهر می‌باشد.
روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه مردان 18 تا50 سال استان بوشهر می‌باشد که در این تحقیق 700 نفر انتخاب گردید که از آن میان با توجه به ضریب آلفا، توان آماری و ضریب تاثیر به طور کلی تعداد 106 نفر معتاد مواد مخدر صنعتی انتخاب به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی بوده است و با به‌کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای مختلف، به ویژه اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی از قبیل پرسش‌نامه و مصاحبه موضوع را مطالعه و تبیین و تحلیل شده است. جهت تحلیل موضوع از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته ها و نتایج تحقیق نشان داد: در بُعد عوامل شخصیتی، عامل روانی-زندگی و عامل اجتماعی-فرهنگی مهم‌ترین عوامل گرایش به مصرف مواد در معتادان می‌باشد. با توجه به نتایج طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری سطح اول، نظارت و اجرای راهکارهایی برای در دسترس نبودن مواد مخدر از طرف نیروی انتظامی استان و مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها