بررسی و تحلیل عوامل موثر بر فروش و توزیع مواد مخدر سنتی و صنعتی در شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فروش و توزیع مواد مخدر و داروهای ممنوعه یکی از پدیده‌های پیچیده است که جوامع متعددی را گرفتـار سـاخته است. در این راستا آغاز سوءمصرف مواد و تغییرات در سنین جوانی بیشتر از هر سنی می‌باشد. مصرف مواد مخـدر عـلاوه بـر اینکـه در سنین جوانی شروع می‌شود، در هیچ گروه جمعیتی به این مقدار سرعت انتشار مصرف مواد مخدر و سیگار وجود ندارد. فروش، توزیع و مصرف مواد میان جوانان و تغییرات مصرف مواد و عوارض شـناخته شـده و ناشـناخته ایـن مـواد یکـی از مهم‌ترین مـشکلات بهداشت جامعه به خصوص در زمینه بهداشت جوانان می‌باشد که انجام مراقبت مـصرف مـواد را ضـروری سـاخته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر فروش و توزیع مواد مخدر سنتی و صنعتی در شهرستان بوشهر صورت گرفته است.
روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه همراه یک جدول آماری که از طریق سازمان بهزیستی،دادگستری و اداره زندان‌ها تهیه و استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های خی دو، فی و وی کرامر مورد و همچنین با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد مهم‌ترین عوامل در فروش و توزیع مواد مخدر عبارت‌اند از: بیکاری، اعتیاد به فروش و توزیع، حرص و طمع، سود دهی بالا، دوستان ناباب، فقر و مشکلات مالی. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن از است که بیشترین مواد مصرفی در شهر بوشهر به ترتیب حشیش، هروئین، شیشه، تریاک می‌باشد. اولین تجربه مصرف مواد به ترتیب هروئین، تریاک، حشیش بوده است.

کلیدواژه‌ها