کالانگری مصرف رسانه‌ها توسط مردان، کالا انگاری زنان، و رفتارهایی که از خشونت علیه زنان حمایت می‌کنند

نویسندگان

چکیده

گزارشی تازه از طرف شورای کاخ سفید درباره‌ی زنان و دختران سمت توجهات را به تجاوز جنسی در پردیس‌های دانشگاهی جلب نمود و باعث ترغیب و تشویق تداوم پژوهش‌ها درباره‌ی این مسئله‌ی مهم سلامت عمومی گردید. بر اساس محققان فمینیست، رسانه‌هایی که از لحاظ جنسی به زنان نگرش کالایی دارند باعث تشویق تجاوز جنسی می‌شوند. از طرف دیگر، برخی محققان می‌پرسند که چرا نمایش‌هایی که در آن‌ها تجاوز جنسی نشان داده نمی‌شود بر نگرش‌های مردان که مشوق خشونت علیه زنان است تاثیر می‌گذارد. این مطالعه در سایه‌ی مفاهیم متن نویسی جنسیِ خاص و انتزاعی رایت (سالنامه‌ی ارتباطات 35: 343-386، 2011) در خصوص مدل اکتساب، فعال‌سازی، و بکارگیری متن جنسی در اجتماعی سازی رسانه‌های جنسی، پیشنهاد می‌دهد که هر چه مردان بیشتر در معرض نمایش‌هایی قرار گیرند که نگرش کالایی به زنان دارد، بیشتر به سمت این فکر می روند که زنان موجودیت‌هایی هستند که برای ارضای جنسی مردان وجود دارند (متن نویسی جنسی خاص)، و اینکه این دیدگاه غیرانسانی به زنان ممکن است بعداً برای تأثیرگذاری بر نگرش‌های مربوط به خشونت علیه زنان استفاده شود (متن نویسی جنسی انتزاعی). داده‌های تحقیق از میان مردان دانشگاهی جمع‌آوری گردید که به زنان علاقه داشتند (N=187). مطابق انتظارت، ارتباط میان قرارگیری مردان در معرض رسانه‌ها و نگرش‌هایی که از خشونت علیه زنان حمایت می‌کنند، به وسیله‌ی تصورات آن‌ها از زنان به عنوان اشیاء جنسی میانجی‌گری می‌شد. علی‌الخصوص، فراوانی قرارگیری در معرض پورنوگرافی و مجلات سبک زندگی مردان که نگاه کالاگونه به زنان دارند، بیشتر می‌توانستند ادراکات کالاانگاری زنان را پیش‌بینی کنند و به نوبه‌ی خود نگرش‌های قوی‌تری که مشوق خشونت علیه زنان بود را پیش‌بینی می‌کردند.

کلیدواژه‌ها