بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان 15 تا 50 ساله شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل روانشناسی و اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان 15 تا50 سال شهرستان بوشهر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 60000 هزار نفر از مردان 15 تا50 سال شهرستان بوشهر بود که از میان آن‌ها بر اساس جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 382 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها، علی- مقایسه‌ای بوده است. ابزار-های جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه‌های شخصیتی نئو (1983)، افسردگی بک (1961)، اختلالات روانی نجاریان (1380)، طلاق اسدی (1388)، بیکاری نوری زاد (1392) و نوشین و غفاری مقدم (1392) می‌باشد. نتایج نشان داد که عوامل روانشناسی و اجتماعی با هم بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر در مردان 15تا50 ساله تأثیر معناداری دارند. از میان عوامل روانشناختی و اجتماعی اختلالات روانی، روان نژندی مسئولیت‌پذیری به ترتیب بهترین پیش‌بینی کننده‌های متغیر وابسته یعنی اعتیاد به مواد مخدر مردان 15تا50 ساله شهرستان بوشهر می‌باشند. ویژگی‌های شخصیتی (فردی) با هم بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر ، افسردگی بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر مردان، عامل بیکاری بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر، طلاق بر تمایل به اعتیاد به مواد مخدر مردان 15 تا50 ساله شهرستان بوشهر تأثیر معناداری دارند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی منظم و مدون در سطح سازمان های مردم نهاد جهت پیشگیری این پدیده شوم برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها