بررسی راهکارهای جلب مشارکت‌های مردمی با پلیس از دیدگاه شهروندان بوشهری و کارشناسان انتظامی در سال 1394

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر «بررسی راهکارهای جلب مشارکت‌های مردمی با پلیس از دیدگاه شهروندان بوشهری و کارشناسان انتظامی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان بوشهر در سال 1394» است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان بالای 15 سال این شهرستان، حجم نمونه تحقیق 384 نفر و روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی شامل میانگین، آزمون‌های t دو نمونه‌ی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: بین ارزیابی شهروندان و کارشناسان انتظامی، پاسخگویان شهری و روستایی از راهکارهای جلب مشارکت مردمی در سطح 5% تفاوت معنادار آماری وجود داشته اما بین ارزیابی شهروندان دارای سابقه مشارکت و فاقد سابقه مشارکت از راهکارهای جلب مشارکت مردمی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد؛ بین وضعیت شغلی و سطح تحصیلات پاسخگویان با میزان ارزیابی راهکارهای جلب مشارکت مردمی در سطح 5% تفاوت معناداری آماری وجود داشته اما بین گروه‌های درآمدی پاسخگویان با میزان ارزیابی راهکارهای جلب مشارکت مردمی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد؛ همچنین بین میزان مشارکت اجتماعی کارشناسان انتظامی با چگونگی ارزیابی آنان از راهکارهای جلب مشارکت مردمی رابطه معنادار آماری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها