بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان بوشهر)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه نیروی انسانی، یکی از باارزش‌ترین منابع برای سازمان‌ها به شمار می‌آید و همان‌طور که بر پویایی و پیچیدگی محیط افزوده می‌شود، سازمان‌ها نیز باید برای دستیابی به عملکرد بهتر، کارآفرینانه‌تر عمل نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یکی از راهکارهای مدیریت راهبردی منابع انسانی یعنی مدیریت منابع انسانی با عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای رفتار شهروندی صورت گرفته است.
روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نقطه نظر اجرا، توصیفی- پیمایشی است و در این پژوهش 142 نفر از کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفته شد و به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی‌های جامعه آماری از آمار استنباطی استفاده گردید. همچنین جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکوران و شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد: که در سطح اطمینان 95 درصد مدیریت راهبردی منابع انسانی به صورت مدیریت منابع انسانی با عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین مشخص گردید که رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی‌گری در این تأثیر را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها