بررسی تأثیر مشارکت مردم و پلیس در راستای کاهش جرائم در شهر بوشهر از سال 85 تا 92

نویسندگان

چکیده

سازمان پلیس یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی است که وظایف و مأموریت‌های گسترده‌ای نظیر استقرار نظم، امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرائم و ... را بر عهده‌دارد. با اندکی تأمل در وظایف و مأموریت‌های فوق، به وضوح می‌توان دریافت که ایجاد نظم و امنیت جوهره اصلی مأموریت‌های پلیس را تشکیل می‌دهد، لذا مشارکت عمومی با پلیس ضامن امنیت اجتماعی پایدار است و شناخت پلیس از شاخص‌های موثر بر افزایش این عامل و مشارکت‌های مردمی و راهکارهای حفظ و ارتقاء این مشارکت در جهت نیل به تأمین امنیت مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای با استفاده از فیش‌برداری منابع و آزمون نظرسنجی بر مبنای طیف لیکرت استفاده شده است.طی سال‌های اخیر، با گرایش پلیس به رویکرد جامعه محوری چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در روابط پلیس-مردم رقم خورده است. نیروی انتظامی در رویکرد جدید خود با تحولاتی سازمانی، تجدیدنظر در ساختار ناجا و ایجاد رده‌های جدید، تهیه برنامه‌های سالانه، پنج ساله و سند چشم‌انداز در افق سال 1404 هجری شمسی و انجام بازرسی و نظارت های دقیق بر عملکرد کارکنان و سازمان، ضمن کوشش برای انجام هر چه مطلوب‌تر، سریع تر و بهنگام خدمات پلیسی، در صدد است تا بخشی از وظایف خود را از طریق مردم انجام دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شاخص-هایی مانند اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی از عملکرد پلیس بوشهر، سرعت و صحت عمل مأموران پلیس در مأموریت، وظیفه شناسی، جدیت و تلاش مأموران، برنامه‌ریزی برای حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های امنیتی، قانونمندی و قانون‌گرایی، رفتار صحیح کارکنان، اقتدار پلیس، میزان شناخت جامعه از جایگاه و منزلت پلیس، وجود اخلاق اسلامی درون پلیس، میزان اعتماد مردم به پلیس، میزان حمایت پلیس از مردم، بر افزایش مشارکت مردم در راستای کاهش جرائم و برقراری امنیت مطلوب موثر است. همچنین نتایج نشان می‌دهد پلیس بوشهر در تحول از رویکرد تهدید محوری به جامعه محوری برای کاهش جرائم به میزان قابل توجه‌ای موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها