بررسی تأثیر اخبار انتظامی در رسانه‌ها بر باورهای فراشناختی و احساس امنیت روان‌شناختی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از نخستین حقوق بشر، حفظ آرامش و آسودگی، ثبات و امنیت، در همه‌ی جوانب زندگی است. عدالت اجتماعی و امنیت، برای بشر در طول تاریخ، به اندازه‌ای دارای اهمیت بوده است که همواره برای دستیابی بدان جان و مال خویش را قربانی کرده و خون‌ها داده است.گذشته از آن حفظ امنیت و ثبات و برقراری عدالت اجتماعی با توسعه سیاسی میسر است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اخبار انتظامی در رسانه‌ها ، باورهای فراشناختی و احساس امنیت روان‌شناختی مردان 35 تا 60 ساله شهر بوشهر پرداخته است.
روش پژوهش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مردان 35 تا 60 ساله شهر بوشهر که شامل 37000 هزار نفر می‌باشند تشکیل می‌دهند. حجم نمونه این پژوهش 370 نفر می‌باشد که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده به دست آمده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های فراشناخت ولز (1997)، آزمون امنیت روانی مزلو (1952) و پرسشنامه محقق ساخته تحلیل محتوای اخبار انتظامی می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین اخبار انتظامی در رسانه‌ها، باورهای فراشناختی و احساس امنیت روان‌شناختی رابطه معنی داری وجود دارد. در همین راستا پیشنهاد می‌گردد به منظور تاثیرگذاری بیشتر اخبار انتظامی بر احساس امنیت شهروندان و افزایش احساس امنیت روانی این اخبار از طرف ارشدترین مقام انتظامی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها