بررسی و تحلیل تأثیر راهکارهای اجتماعی بر پیشگیری از سرقت مسلحانه

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: احساس امنیت یکی از اصلی‌ترین عوامل پایداری جامعه به شمار رفته و بدون آن، جامعه شهری، عرصه حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان نخواهد بود. همان‌گونه که در مسئله بهداشت و درمان اجتماعات انسانی موضوع پیشگیری از بیماری‌ها مقدم بر درمان آن‌ها می‌باشد و این مطلب به عنوان یک اصل ریشه‌ای پذیرفته شده است، در خصوص جرائم شهری نیز بدین گونه است یعنی جلوگیری و پیشگیری کردن از وقوع جرائم مقدم بر تمامی اقداماتی است.به همین منظور تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیشگیری از سرقت مسلحانه(مورد مطالعه استان بوشهر) صورت گرفته است.
روش تحقیق: در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش الفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه 94/0 به دست آمده است. در این تحقیق عامل راهکار اجتماعی، مرتبط با پیشگیری از سرقت مسلحانه آن‌ها وفق نظر کارشناسان و جامعه‌شناسان امر مورد بررسی قرار گرفت. روابط بین متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و همچنین میزان تأثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نیز اولویت‌بندی متغیر مستقل یاد شده بر حسب شدت تأثیرگذاری آن‌ها بر پیشگیری از شکل‌گیری سرقت‌های مسلحانه با استفاده از آزمون رتبه‌بندی فریدمن انجام شد. در این پژوهش به منظور بررسی و اجرای آزمون‌های آماری مذکور از نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس استفاده گردیده است.
یافته‌های تحقیق: یافته‌های تحقیق نشان داد: که بین راهکارهای اجتماعی و پیشگیری از سرقت مسلحانه رابطه‌ای با ضریب 527/0 در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان بیان نمود از نظر جامعه آماری شرکت‌کننده در پژوهش راهکارهای اجتماعی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مدیران ناجا با توجه به نظر خبرگان انتظامی و دانشگاهی در این زمینه به راهکارهای اجتماعی به طور ویژه توجه و در برنامه ریزی‌های سازمانی لحاظ نمایند

کلیدواژه‌ها