بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جرم سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از جرائم شایع که به شدت امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و به احساس امنیت عمومی آرامش ذهنی و سلامت افراد آسیب وارد می‌نماید، سرقت اموال داخل خودرو است. سرقت اموال داخل خودرو همانند جرائم دیگر، از جهت کمی و کیفی دچار تحول و از لحاظ تنوع، در انواع و اشکال مختلفی در کشور رواج یافته است و به جهت اینکه زمان و مکان را نمی‌شناسد در هر لحظه از شبانه‌روز احتمال وقوع آن متصور است و این پدیده شوم نه تنها نظام مالی افراد، بلکه به اقتصاد و روان جامعه نیز لطمه وارد می‌کند. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جرم سرقت اموال داخل خودرو در شهر بوشهر می‌باشد
روش تحقیق: شیوه پژوهش در این تحقیق به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد و با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه اجرا شده است. و روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از فرمول محاسبه آلفای کرونباخ انجام گردید و نتایج به دست آمده نشان دهنده ضریب اعتبار بالای پرسشنامه است.
یافته‌های تحقیق نشان داد: بین میزان فقر و بیکاری در پیشگیری از وقوع سرقت اموال داخل خودرو در بوشهر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین آموزش و تجربه مأموران گشت انتظامی در کاهش از جرائم سرقت اموال داخل خودرو تأثیر معناداری دارد و در تحلیل کلی مهم‌ترین عوامل موثر بر سرقت در شهرستان بوشهر مشکلات اقتصادی از قبیل فقر و بیکاری، دوستان ناباب ، اعتیاد و ضعف نهادهای درگیر در این پدیده می‌باشد

کلیدواژه‌ها