عوامل مؤثر بر وقوع سرقت‌های به عنف در شهرستان بوشهر

نویسنده

چکیده

یکی از جرائمی که موجب بروز ناامنی در سطح جامعه می‌شود سرقت‌های به عنف است.این جرم را می‌توان ازجمله جرائمی دانست که مبارزه با آن یکی از دغدغه‌های اساسی نیروی انتظامی و شهروندان شهرستان بوشهر محسوب می‌شود.هدف اصلی این مقاله، آشنایی با تاثیر جغرافیاى جرم در بر وقوع سرقت‌های به عنف شهرستان بوشهر است. روش تحقیق حاضر به ‌صورت توصیفی-پیمایشی است و پس از تکمیل پرسشنامه، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند. پرسشنامه اولیه بعد از تجزیه و تحلیل پایایی 89/0 برای کل پرسشنامه به دست آمده است که پایایی بالایی را نشان می‌دهد جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از اساتید جرم‌شناسی دانشگاه‌های کشور که دارای مدارک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد حقوق، گرایش جزا و جرم‌شناسی می‌باشند تشکیل می‌دهند. محدوده مکانی تحقیق شهرستان بوشهر و بازه زمانی نیز در هفت ماهه سال 1394می‌باشد.
یافته‌های تحقیق نشان داد که، نقش جغرافیای انسانی و طبیعی در وقوع سرقت به عنف بسیار مهم و غیر قابل انکار است یکی از مهم‌ترین موضوعات جغرافیای انسانی در واقع اصول جغرافیایی شهری و طراحی محیطی می‌باشد. اصول پیشگیری از جرائم از طریق تغییر در مدل محیط توسط معماران ، برنامه‌ریزان شهری و ادارات مجری در سطح شهر و پروژه‌های مسکونی در دستور کار قرار گیرد تا ساختمان‌های مسکونی و تجاری دارای فضایی قابل دفاع داشته باشند. همچنین به کارگیری تکنیک‌های طراحی محیطی در مناطق مسکونی مثل دزدگیر و نگهبان‌های امنیتی در پیشگیری از جرم موثرند کانون‌های جرم خیز بیانگر مکان یا محدوده جغرافیایی است که میزان بزه کاری در آن از حد متوسط بالاتر است. همچنین نقش منابع اعم از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات پلیسی جهت پیشگیری و حتی کاهش جرائم سرقت به عنف داشته و اگر فرماندهی انتظامی شهرستان بوشهر، توان عملیاتی خود را در چارچوب استفاده مفید از طراحی محیطی و جغرافیای شهری بر مناطق جرم خیز معطوف نماید می‌تواند از طرفی گام‌های موثری در خصوص پیشگیری از سرقت‌های به عنف ایفاء کند و از طرفی دیگر هماهنگی توان عملیاتی پلیس، با اصول طراحی محیطی می‌تواند باعث کشف جرائم و حتی کاهش جرائم گردد

کلیدواژه‌ها