بررسی راهکارهای جلب مشارکت‌های مردمی با پلیس در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان بوشهر)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر «بررسی راهکارهای جلب مشارکت‌های مردمی با پلیس در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان بوشهر در سال 1394» است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان بالای 15 سال این شهرستان، حجم نمونه تحقیق 384 نفر و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی شامل میانگین، آزمون‌های t دو نمونه‌ای مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: بین ارزیابی شهروندان و کارشناسان انتظامی، وضعیت شغلی و سطح تحصیلات پاسخگویان با میزان ارزیابی راهکارهای جلب مشارکت مردمی در سطح 5% تفاوت معنادار آماری وجود داشته اما بین ارزیابی شهروندان دارای سابقه مشارکت و فاقد سابقه مشارکت از راهکارهای جلب مشارکت مردمی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین ارزیابی پاسخگویان بر اساس جنسیت آنان از راهکارهای جلب مشارکت مردمی با پلیس در شهرستان بوشهر رابطه معنادار آماری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها