بررسی نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

در کشور ایران به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه و نیروی انتظامی به عنوان نهادهای متولی پیشگیری از وقوع جرم معین شده‌اند. اهمیت پرداختن به بحث پیشگیری از قاچاق مواد مخدر زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم بسیاری از جرائم مهم دیگر ارتباط تنگاتنگی با این پدیده شوم دارند. بنابراین مواد مخدر هم از جهت تأثیر مستقیمی که بر ساختارهای اجتماعی و فروپاشی خانواده‌ها و انحطاط اخلاقی جوانان دارد، خطر بزرگی برای کشورها محسوب می‌شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در شهرستان بوشهر می‌باشد.
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و میدانی می‌باشد. که دو گروه تجربی و گواه شامل مسئولین و عموم مردم نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. گروه اول (گروه تجربی) از افرادی تشکیل شده است که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شده‌اند حجم نمونه برای این گروه 172 نفر می‌باشد. گروه دوم گروه مسئولین و عموم مردم می‌باشد، حجم نمونه برای این گروه 410 نفر می‌باشد..
بعد از جمع‌آوری اطلاعات از گروه‌های مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات راهکارهای گوناگونی از جمله آموزش دانش و فن‌آوری نوین به پرسنل نیروی انتظامی، توجه به انگیزه‌های تشویقی کارکنان نیروی انتظامی، کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری، سلامت عمل نیروی انتظامی، هماهنگی محاکم قضایی و نیروی انتظامی، توجه به امور اقتصادی مرزنشینان، استقرار سیستم مرزی هوشمند توسط نیروی انتظامی در جهت پیشگیری از قاچاق مواد مخدر ذکر گردید. همچنین عوامل متعددی از جمله سودآوری بالا، حرص و طمع، بیکاری، فقر اقتصادی، دوستان ناباب، در گرایش افراد به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار بوده است

کلیدواژه‌ها