شناسایی عوامل موثر در وقوع و کشف جرائم فضای مجازی در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: جرائم فضای مجازی در ایران نیز به موازات سایر کشورها در حال شکل‌گیری، رشد و گسترش بوده و روز به‌روز بر کثرت و پیچیدگی آن‌ها افزوده می‌شود که آمار اعلام شده توسط پلیس آگاهی ناجا نشان‌دهنده آن است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فردی چون بدون مرز بودن، امکان هنجارشکنی را به تمامی نقاط دنیا گسترش داده است. همچنین با گمنام سازی کاربرهای سایبری، امکان شناسایی هویت هنجارشکنان، تعقیب و پیگرد آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. لذا ما در این تحقیق بنا داریم با شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در وقوع جرائم فضای مجازی در استان بوشهر راه‌های کشف و مقابله آن‌ها را شناسایی نموده، تا بدین وسیله گامی در رابطه کاهش سطح تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های جوانان استان در فضای مجاری بر داشته باشیم.
مواد و روش‌ها : روش تحقیق توصیفی کمی و پیمایشی«پرسشنامه و مصاحبه» با گردآوری اطلاعات با استفاده از اسناد و مدارک موجود، و توزیع پرسشنامه در میان کاربران فضای مجازی می‌باشد. نمونه‌های مورد بررسی به صورت تصادفی انتخاب گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که گمنامی در فضای مجازی و جرائم فضای مجازی رابطه وجود دارد. کاربران در فضای مجازی از خاصیت گمنامی برای بیان و شرح بخش‌های جستجو نشده و محقق نشده خودهایشان و ساخت خودی که جعلی است، استفاده می‌کنند. همچنین بین پایین بودن سطح دینداری و جرائم فضای مجازی رابطه وجود دارد. نتایج نیز نشان داد بین تجهیزات سازمانی نوین و هم چنین تخصص و مهارت کارکنان با کشف جرائم فضای مجازی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها