بررسی و تحلیل جرائم علیه اسناد هویتی در استان بوشهر و راه‌های پیشگیری از آن

نویسندگان

چکیده

امروزه اکثر مردم روزانه با اسناد مختلفی سر و کار دارند که از مهمترین این اسناد، نوع هویتی می‌باشد. به دنبال اهمیت این نوع اسناد یکی از جرائمی که این روزها بیش از پیش شاهد وقوع آن هستیم و بخش عمده‌ای از امکانات، توان و توجه مراجع قضایی، انتظامی و سازمان‌های مربوطه از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان ثبت احوال و غیره را به خود مشغول داشته و موجب ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مردم گردیده جرم جعل اسناد هویتی ( اعم از شناسنامه، کارت پایان خدمت و....) می‌باشد. هدف از این تحقیق ابتدا تجزیه و تحلیل و بررسی انواع جرائم اسناد هویتی در استان بوشهر است و هدف دیگر آن ارائه راهکارها و پیشنهادهایی کاربردی بر اساس یافته‌های تحقیق جهت جلوگیری از جرم جعل اسناد هویتی می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری انتخاب شده شامل افراد متخصص در زمینه جعل اسناد که شامل کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت و کارشناسان بررسی اسناد آزمایشگاه‌های تحقیقات جنایی مرکز تشخیص هویت ناجا است.بخش از جامعه آماری این تحقیق شامل 60 پرونده جرم جعل اسناد هویتی در استان بوشهر در سال‌های اخیر می‌باشد. روش آماری مورد استفاده جهت ارزیابی پاسخ کارشناسان، آزمون دوجمله‌ای می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه‌ای و میدانی است و ابزارهای گردآوری آن را مصاحبه و پرسش‌نامه محقق ساخته تشکیل می‌دهد. بر اساس نتایج آزمون دوجمله‌ای جعل چهار سند هویتی در وقوع جرائم مربوطه حائز اهمیت بوده و از نظر کارشناسان مهم می‌باشد و همچنین پنج روش ایجاد استحکام در اسناد هویتی مانند :چاپ عکس به صورت اسکن بر روی سند، استفاده از مهر برجسته و ... از نظر اهل خبره و کارشناسان ، روش‌های مهم و با اهمیت تشخیص داده‌شده‌اند و برای ایجاد استحکام در اسناد هویتی و مقابله با جرم جعل اسناد مهم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها