بررسی نقش رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

امروزه وجود رسانه‌های جدید ارتباطی به تحول ارتباطات افراد در فضای واقعی منجر شده است. یکی از این رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که مخاطبان فراوانی را به خود جذب کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی مجازی گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی هستند که بیش‌ترین شباهت را به جامعه انسانی دارند.ظهور و گسترش ارتباطات مجازی و به تبع آن کاربرد شبکه‌های اجتماعی،تعامل‌های اجتماعی را دچار تحول شگرفی نموده است،فلذا نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی را در شکل‌دهی به افکار عمومی و تاثیر ان را در مشارکت‌های سیاسی دنیای کنونی نادیده گرفت.در ایران و به تبع آن در استان بوشهر نیز،استفاده از فضای مجازی و خصوصاً شبکه‌های اجتماعی،به طور چشمگیر و فزاینده توسط مردم،احزاب و گروه‌های مختلف افزایش یافته استو به نظر می‌رسد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی تبدیل به معیار جدیدی برای تاثیر گذاری فضای سیاسی و اجتماعی استان بوشهر شده است که انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال1394 و همچنین کلیه مناسبت‌های ملی و مذهبی گواه موضوع می‌باشد.هدف ما در این تحقیق،بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم استان بوشهر می‌باشد.یافته ها نشان از آن دارد که امروزه در بخش های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی متاثر از فضای مجازی است و بسیاری از تحولات در بخش های مذکور را رقم می زند و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میان میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی ،با میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم استان رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها