بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان

نویسندگان

چکیده

دهه‌های اخیر را می‌توان مهم‌ترین دوره در نوآوری و شکوفایی اداره پلیسی تلقی کرد. رویکردهایی همچون اداره امور پلیس جامعه محور، اداره امور پلیس مبتنی بر حل مسئله و اداره امور پلیسی مناطق جرم خیز در دهه نود قرن بیستم میلادی ظهور کرد و در سازمان‌ها و ادارات پلیس جریان یافت. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان می‌باشد. روش تحقیق حاضر به ‌صورت میدانی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد ساکن در شهرستان دشتستان می‌باشد. تعداد 1000 نفر از افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند و تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه عمیق برای جمع‌آوری اطلاعات و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که، عوامل روانی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، ضعف سیستم قضایی بر وقوع جرائم خشن در افراد مورد مطالعه مؤثر است. همچنین نتایج نشان داد که بین میزان وقوع جرائم خشن در افراد مورد مطالعه با توجه به سن آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها