استفاده از روش ترکیبی SWOT/AHP در ارائه‌ی راهبردهای مبارزه با قاچاق در نیروی انتظامی استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل تهدید‌کننده نظم و امنیت هر کشوری " پدیده قاچاق " است.استان بوشهر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن 625 کیلومتر مرز آبی و 12 دروازه رسمی با این پدیده روبروست. نیروی انتظامی به استناد قانون برای استقرار نظم و امنیت به عنوان ضابط قوه قضائیه می‌باید با قاچاق مبارزه کند. در این مقاله تلاش پژوهشگر بر آن است تا به بررسی وضعیت قاچاق در استان بوشهر پرداخته و برای مبارزه با این معضل عظیم راهکارهایی ارائه نماید. در این راستا به تحلیل نقاط ضعف، قوت و تهدیدها و فرصت‌های فراروی نیروی انتظامی استان بوشهر در امر مبارزه با قاچاق به کمک ماتریسSWOT و با به کارگیری ابزار مصاحبه تکیه شده است.از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت کمی کردن پارامترهای کیفی SWOT استفاده شده است. هدف از این کار اولویت‌‌‌‌‌بندی نقاط قوت ضعف فرصت‌ها و تهدیدهای موجود می‌باشد تا وزن اهمیت هر عامل مشخص شده و تصمیماتی بهتر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها