تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان (مطالعه موردی ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر)

نویسندگان

چکیده

با توجه به ابعاد چابکی در علم مدیریت و همچنین نقش بسزایی که فناوری اطلاعات در توسعه آن دارد ،این پژوهش با هدف بررسی و سنجش میزان رابطه فناوری اطلاعات با مؤلفه‌های چابکی سازمان صورت پذیرفت. در این پژوهش از روش میدانی پیمایشی استفاده و برای تأیید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و آلفای کرونباخ استفاده گردید، جامعه پژوهش کارکنان و مدیران ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 110 نفر برآورد شده و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها نمایانگر این بود که از 9 شاخص فناوری اطلاعات بررسی شده در این پژوهش شاخص مدیریت و سیاست‌های سازمانی با ضریب همبستگی516/0 بیشتر سهم واریانس چابکی سازمان را توجیه می‌کند. و میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی بر حسب مدل رگرسیون خطی663/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها