بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سرقت از با سابقه‌ترین جرائم بشری است که در جامعه‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود به همین لحاظ، شیوه‌های مقابله و روش‌های برخورد با آن‌ها نیز متفاوت است. هدف از این تحقیق « بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر سرقت موتورسیکلت در شهرستان بوشهر»است.
روش تحقیق انجام پژوهش به ‌صورت توصیفی-پیمایشی است. و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین تعداد 100 نفر از سارقین موتورسیکلت که در شهرستان بوشهر در طول سال 1392 و شش ماهه اول 1393 اقدام به سرقت نموده‌اند. تعداد 50 نفر سارق انتخاب، و پس از تکمیل پرسشنامه، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌های تحقیق نشان داد؛ جرم به عنوان یک پدیده نامناسب، علاوه بر علل فردی، زائیده علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است نتایج تحقیق حاکی از آن است سرقت در شهرستان بوشهر به عنوان ممر درامد و معاش برای سارقین محسوب می‌شود همچنین اکثر سارقین فاقد شغل و والدین بوده و از سطح سواد پایینی برخوردار بوده‌اند همچنین خانواده‌های سارقین از اقدامات آن‌ها آگاهی داشته ولیکن مشوق آنان نبوده‌اند ضمن اینکه اکثر سارقین از گروه‌ها و محیط‌های اجتماعی و فرهنگی طردشده و حتی نسبت به انجام امورات دینی بی‌تفاوت بوده‌اند و هم نشینی و معاشرت با دوستان ناباب داشته و از روابط گرم عاطفی بین اعضای خانواده محروم بوده‌اند همچنین نتایج نشان داد که بین میزان وقوع سرقت موتورسیکلت در افراد مورد مطالعه با متغیرهایی چون سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، وضعیت تأهل، تحصیلات و وضعیت اقتصادی آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها